Текстови

МНОГУ НАРОДИ ВО ТЕБЕ ЌЕ ВЕРУВААТ

МНОГУ НАРОДИ ВО ТЕБЕ ЌЕ ВЕРУВААТ
КАКО ЛИСЈАТА ВО ГОРАТА РАЗЕЛЕНУВААТ
ТАКА МНОГУ НАРОДИ И ЦАРСТВА ВО ТЕБЕ
ЌЕ ВЕРУВААТ
ВО ВЕРАТА ТВОЈА КОЈ ПОБЕДУВА,ИМЕТО
ИЗБРИШАНО НЕМА ДА МУ БИДЕ И МНОГУ
ЌЕ ЗБОРУВААТ
КОЈ ЌЕ ВРВИ СО ХРИСТА ВО ОБЛЕКА БЕЛА
Ќ Е МУ БИДЕ ДАДЕНА СВЕТЛИНАТА ЦЕЛА
ЗА НЕГОВИТЕ ДЕЛА
СО НЕГОВИОТ ХИТОН ПОКРИЕНИ ГЛАВИТЕ ЌЕ БИДАТ
И МНОГУ ОД НИВ СИТЕ БОЖЈИ УБАВИНИ
ЌЕ ГИ ВИДАТ
И СО ХРИСТА ВО НОВОТО ЦАРСТВО
ЌЕ БИДАТ