Текстови

40 дена молитва

Малите групи и растот на Црквата – Ден 40

Заедницата на верниците има важна улога во нивното духовно, емоционално, па дури и физичко обновување кое според Божја волја секој од нас треба да ја доживее. Растот би требало да биде, и мора да биде, цел на секоја мала група на христијани. Доколку групата не расте, тогаш не дејствува во согласност со Божјата намера. Имајте

Даровите на Духот и заедништвото – Ден 39

Уште еден важен елемент со кој малата група би била успешна е користењето на даровите на Духот во црквата. Бидејќи плодовите на Духот се покажуваат во верниците исполнети со Духот, од суштинска важност е учесниците да бидат крстени со Светиот Дух. Во неколку поглавја на Новиот завет се расправа за духовните дарови. Најистакнати стихови во

Плод на Светиот Дух и заедништвото – Ден 38

Два значајни елемента на активните мали христијански групи се плодовите и даровите на Духот кои се покажуваат во животот на учесниците. Постои само еден начин двата елемента да бидат присутни: учесниците мора да бидат исполнети со Светиот Дух. Во денешното молитвено проучување ќе ја разгледаме улогата која плодовите на Духот ја имаат во таквата заедница.

Божјо семејство – Ден 37

Гревот го поделил Божјото семејство. Планот на откупување бил воспоставен за тоа семејство да се обнови. Павле се обраќа до оние кои одговориле на Божјиот повик во својот живот на следниов начин: „Затоа, вие не сте веќе туѓинци и придојденици, туку сте сограѓани на светите и домашни на Бога” (Ефесјаните 2,19). Грчкиот збор преведен како

Црквата – Ден 36

Грчкиот збор кој во Новиот завет се употребува за поимот црква е еkklesia, што значи повикани. Кога луѓето одговараат на укажувањето на Светиот Дух да го прифатат Христос за свој Спасител, тие стануваат дел од еkklesia, дел од повиканите. Кога го проучуваме Новиот завет, откриваме дека постојат два многу значајни аспекти на Црквата. Оние кои

Крштевање со Духот и малите групи – Ден 35

Крштавањето со Светиот Дух и малите групи одат рака под рака. Неопходно е и едното и другото за христијанинот да порасне до Христовата полнина. Крштавањето со Светиот Дух е од суштинско значење за јадрото на членовите на групата да може да дејствува во согласност со Божјата намера. Тоа го гледаме јасно покажано во искуството на

Новозаветната црква и заедништвото – Ден 34

Лично верувам дека Господ го поттикнува својот народ потемелно да ја истражи историјата на новозаветната Црква. Христијаните адвентисти веќе многу години се сметаат себеси за Божји остаток. Настојувавме вистински да се држиме до учењето на Божјата реч, како што го правела тоа новозаветната Црква. Верувам дека Господ сега нè повикува не само да останеме „исти

Нешто што недостасува – Ден 33

Крштавањето со Светиот Дух претставува неопходно искуство доколку христијанинот сака да стане навистина сличен на Исуса во животот и во службата. Преку крштавањето со Светиот Дух, Исус најпотполно живее во верникот. Како резултат на таа блиска врска со Исус, верникот ќе почне да ги доживува своите најголеми победи над гревот и ќе ја развие најсмислената

Саботна починка – Ден 32

За евангелието учиме и во историјата на создавањето. Во Прва Мојсеева читаме: „Така беа довршени небото и земјата со сето свое воинство. И на седмиот ден Бог ги заврши Своите дела, што ги направи. И се одмори во седмиот ден од сите Свои дела, што ги направи“ (1. Мојсеева 2,1.2). Од овој текст дознаваме дека

Престојување во Исус и службата – Ден 31

Службата за Господа повремено може да стане тешко бреме, полно со немир и стрес, сè додека христијанинот конечно не сфати и не искуси што значи да престојува во Христа и Христос да престојува во Него. Меѓутоа, кога еднаш ќе се доживее тајната на соединувањето со Христа, сè се менува. Службата за Учителот тогаш станува радост,