Текстови

Пораст на населението – каде се предходните генерации

Денешната светска популација се развила, ако се мери според минималниот современ раст, за само неколку илјади години. Тој резултат се совпаѓа со библиската историја. Од друга страна, според теријата на еволу-цијата,хомо сапиенс постои милион години или повеќе. Со пораст од 1% годишно, би имало денес луѓе колку што има песок во морето. Во средниот век, покрај сите војни и болести порастот на населението изнесувал 0,3%. Ако го земеме тој процент, ќе дојдеме до заклучок дека пред околу 7000 години на планетата живеел првиот човечки пар од кој сите сме настанале.

Изгледа дека сепак Земјата е млада планета како што ни ја открива Библијата.