Текстови

ДОЦЕН Е ЧАСОТ

ДОЦЕН Е ЧАСОТ КОГА МОЛЊАТА ОД ИСТОК
ДО ЗАПАД ЌЕ СЕ ГЛЕДА
ДОЦЕН Е ЧАСОТ КОГА РАСКАТА ВО ОКОТО
ЌЕ СТАНЕ ГРЕДА
Д ОЦЕН Е ЧАСОТ КОГА ДЕЛАТА НАШИ
ЌЕ ДОЈДЕ ДРУГ ДА ГИ БРОИ
ДОЦЕН Е ЧАСОТ КОГА ПРВИОТ ЌЕ ДОЈДЕ
ДУШИТЕ ХАШИ ДА ГИ СТРОИ
А КО ДЕЛАТА НАШИ СМЕ ГИ СТОРИЛЕ
ЗА НИКОЈ ДА НЕ ГИ БРОИ
АКО ЗА ДЕЛАТА ДАР НЕ СМЕ ЗЕМАЛЕ
А СМЕ УГОДИЛЕ НА БОГА
А КО РАСКАТА ОД ОКОТО ТУЃО ЈА ТРГНЕМЕ
А ОД СВОЕТО ГРЕДАТА ЈА ИЗВАДИМЕ
ТОГАШ МОЖЕБИ ЧАСОТ НЕ Е ДОЦЕН

СОСТАВИЛ: В.С. ЛИСАВ КАВАДАРЦИ