Текстови

БИДЕТЕ БЛАГОДАРНИ!

*Бидете благодарни затоа што немате се. Ако имате се, што уште треба да очекувате?

*Бидете благодарни ако нешто не знаете; така имате прилика да научите уште нешто.

*Биди благодарен за тешките денови; тоа е прилика за духовно растење.

*Бидете благодарни за своите ограничувања бидејќи тоа ти овозможува да направиш промена.

*Биди благодарен за секој предизвик бидејки тоа ќе ти помогне да го зајакнеш својот карактер.

*Биди благодарен за сторените грешки; тие ќе ти дадат драгоцени поуки.

*Биди благодарен кога си уморен, бидејќи тоа значи дека нешто си работел.

*Лесно е да бидеш благодарен кога се оди добро. Оние кои се благодарни и за поразите го збогатуваат својот живот.

*БЛАГОДАРНОСТА може негативното да го претвори во позитивно. Најдете начин да бидете благодарни и за неволјите, бидејќи така можат да се претворат во благослови.