Текстови

Основни верувања

ПРИРОДАТА НА ЧОВЕКОТ

Кога Бог решил да ги создаде човечките суштества според својата лика, (1Мој.1,26.27), зел парченце од Земјата што ја создал и го формирал во облик што го сакал. Но на тој облик уште му недостигал живот. Тогаш Бог му дувна на шовекот во носот животен здив и човекот стана жива душа (1.Мој.2,7). Вдахнувајќи животен здив во

СОЗДАВАЊЕТО

Преку верата разбираме дека вековите се установени со збор Божји и дека од невидливото произлегло видливото.(Евреите 11,3). Затоа што не е возможно научно да се одреди како и кога настанала Земјата, само со вера можеме во делото на создавањето да ја видиме Божјата рака. Во почетокот Бог ги создаде небото и Земјата ( 1Мој.1,1), а

БОГ СВЕТИОТ ДУХ

Додека учениците разговарале со својот учител, во горната соба трепереле светилки. Прашањата што му ги поставиле по тригодишната заедничка работа покажувале дека тие ниту сега не разбирале правилно зошто тој дошол на земјата. Тие и понатаму се надавале дека Тој ќе го ослободи нивниот народ од римското ропство. Исус видел дека се збунети. Затоа се

БОГ СИНОТ

Во средиштето на христијанската религија се наоѓа Исус Христос. Освен тоа што прифаќа и низа други темелни верувања, во најдлабока суштина нашата религија пред се и над се е посветена на Една личност: Исус Христос. Исто важи и за христијанската радосна вест: Евангелието зборува за настаните во чие средиште е Исус Христос. Христијанството не се

БОГ ОТЕЦОТ

Бог е духовна, интелигентна и творечка личност. Бог е Дух и оние, што Му се клањаат, трeба да се поклонуваат со дух и со вистина (Јован 4,24). Измачени со современите настојувања човечкото себично ЈАС да се стави во самиот центар на култот и обожавањето, многу луѓе денеска бараат нешто подобро. Постои нешто подобро, нешто што

СВЕТО ТРОЈСТВО

Иако и другите, нехристијански религии, познаваат некој вид боженствено „тројство`само христијанството верува во еден Бог – како единствен вистински и жив Бог (5 Мој.6,4). Кој постои како спој на три посебни вечни божествени личности: Отец, Син, Свети Дух. Божествените личности на ова триединствено Божество се бесмртни, семожни и сезнајни. Божеството е бесконечно и не може

СВЕТО ПИСМО

Книгата Господова или Светото Писмо е најпотполно откровение за Бога. Во неа Господ ни ја открива преку пророците својата волја, својот карактер и својот план на спасение. Во него Бог ни открива што треба да знаеме за Него како наш Творец, за Исуса Христа како наш Откупител и за главните вистини на спасението. Во Светото