Текстови

Книга Откровение

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН 1,6-8

“И не направи цареви и свештеници на својот Бог и Отец“ (Откровение 1,6). – Кога ги извел Израелците од Египет, Бог им објавил дека ќе бидат “царство свештеничко“ (2 Мојсеева 19,6). Откако поминал периодот од седумдесет седмици (Даниел 9,24-27), Бог подигнал нов народ кој се состоел од христијани од сите раси, вклучувајќи ги и христијаните

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН – 1,4.5

Бог “кој ќе дојде“. – Дали Бог Отецот ќе го придружува Исуса при неговото второ доаѓање? Текстот во Откровение 1,4 го опишува како Оној “кој е, кој беше и кој ќе дојде“. Како што веќе рековме, во Евангелието според Матеј 26,64 Исус му рекол на Кајафа дека Синот човечки ќе дојде седејќи “оддесно на силата“.

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН – 1 ГЛАВА

Исус ги има клучевите од смртта На суриот, карпест остров Патмос, Јован бил постојано во мислите со Господ. Шеесет и пет години поминале од мигот кога Исус се вознел на небото на облаци, од мигот кога ангелите ветиле дека ќе се врати на облаци. Во беседата на Маслинската гора сам Исус ветил дека еден ден

КНИГА-ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН

Кој бил Јован ? Книгата Откровение ја напишал “Божјиот слуга Јован“ (Откровение 1,1). Јован не било вообичаено име во новозаветното време. Постојат докази дека Јован, кој го напишал Откровението, бил познатиот Исусов ученик. Девет факти од неговиот живот го заслужуваат нашето внимание: 1. Еве го јагнето Божје ! – Јован прв пат го видел Исуса