Текстови

Теологија-општо

МОЖЕ ЛИ СЕПАК ДУШАТА ДА УМРЕ

За илустрација со која можеме да го објасниме поимот душа може да ни послужи обичната светлост која ја шири една сијалица. За светлоста да свети, потребни се два елемента: светлосно тело и сила. Сијалицата е телото, а силата е електрицитетот кој во нашата илустрација е преставен животодавниот Божји Дух. Кога Божјиот Дух (во нашиот пример

СМИСЛАТА НА ЖИВОТОТ

Основното прашање со кое мора да се соочи секој разумен човек е прашањето за смислата на животот-прашање што окупирало многу мисловни луге во минатото, а кое и денеска е привлечно и актуелно. Веројатно сите ние во одредени мигови, на пример, набљудувајќи го прекрасниот залез на сонцето кое во свечена тишина тоне зад живописниот пејсаж, сме

Библијата учи дека 10 Заповеди не се укинати

Многу важни факти и цитати: Блажени се оние, што ги исполнуваат заповедите Негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот низ портите (Отк. 22,14). Тука е трпението на светите; тука се оние што ги пазат заповедите Божји и верата во Исуса (Отк.14,12). И се разлути змевот на жената и

ДЕСЕТТЕ БОЖЈИ ЗАПОВЕДИ НЕ СЕ УКИНАТИ

Декалогот е поделен на два главни дела и покрива пет подрачја. Првиот дел се состои од четири заповеди кои го регулираат односот помеѓу човекот и Бога. А вториот дел кој се состои од шест заповеди ги регулира односите помеѓу луѓето. А додека тие два главни дела се поделени на 5 подрачја. Тиа подрачја ни зборуваат

Седумте Исусови зборови од крстот

Последните зборови на големите луѓе биле секогаш од големо значење за оние кој ги следеле до крај.Така и Христовите последни зборови за нас Христијаните се од огромно значење. Тие ни ја откриваат Неговата голема љубов и големината на Неговата жртва. Исус од крстот проговорил седум пати – изговорил седум значајни зборови. Прв збор – збор